Naar overzicht

Grensarbeiders in België

Wonen in een land vlakbij de grens en werken aan de andere kant van de grens is een opmerkelijke trend op de Belgische arbeidsmarkt. Door de ontwikkeling van telewerken sinds de Covid-crisis is het onderscheid tussen werk- en woonplaats voor grensarbeiders vervaagd, waardoor de verplichting om minstens één keer per week de grens over te steken niet langer bestaat.[i]  Deze infographic geeft een overzicht van de herkomst en bestemming van grensarbeiders in België en hoe dit de afgelopen 15 jaar is veranderd.[ii]

Inkomende werknemers

Herkomst van inkomende werknemers

Figuur 1 (Bron: INAMI en eigen berekeningen)

Er zijn 52.815 niet-inwoners die de grens oversteken om in België te werken. 75% van hen woont in Frankrijk, 22% in Nederland en een kleine minderheid in Duitsland of Luxemburg. In het kader van de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting is aangiften doen in het land van tewerkstelling de regel geworden, zodat deze werknemers belasting betalen op hun beroepsinkomsten in België. De verdeling van deze werknemers naar land van herkomst is de afgelopen 15 jaar niet veranderd (zie figuur 2) Het aantal Franse, Nederlandse en Luxemburgse grensarbeiders is echter aanzienlijk gestegen, met respectievelijk 59%, 36% en 32%. Daarentegen is het aantal grensarbeiders uit Duitsland sinds 2007 met 21% gedaald. De instroom van Franse werknemers is ook afgenomen sinds het belastingakkoord van 2012, dat belastingheffing invoert in het land van tewerkstelling, waardoor het voordeel van de lagere belasting in Frankrijk komt te vervallen. België blijft echter een aantrekkelijke bestemming voor Franse grensarbeiders, omdat de brutolonen er gemiddeld hoger liggen.[iii] 

Ontwikkeling in de herkomst van werknemers

Figuur 2 (Bron: INAMI 2023 en eigen berekeningen)

Vertrekkende werknemers

Bestemming van vertrekkende werknemers

Figuur 3 (Bron: INAMI 2023 en eigen berekeningen)

De dynamiek van de uitgaande stromen is volledig anders. Er zijn 86.034 Belgische inwoners die in de grensregio's werken. Van hen werkt 56% in Luxemburg, 26% in Nederland en de rest in Frankrijk (10%) of Duitsland (8%). Krachtens het belastingverdrag van het land waarin ze werken, betalen deze werknemers belasting op hun beroepsinkomsten in het buitenland. Ze moeten echter deze inkomsten, die al belast zijn, toch aangeven op hun Belgische belastingaangifte, waarvan de gemeentebelasting wordt ingehouden.[iv] In 15 jaar tijd is het aantal Belgische inwoners dat in Luxemburg, Frankrijk en Duitsland gaat werken gestegen met respectievelijk 47%, 53% en 34% (zie Figuur 4). Omgekeerd is het aantal Belgen dat in Nederland gaat werken met 28% gedaald. Deze ontwikkeling heeft de verdeling van Belgische werknemers veranderd, die nu grotendeels voor Luxemburg kiezen. Deze keuze wordt verklaard door het feit dat Luxemburg het hoogste gemiddelde salaris van de Europese Unie heeft.[v].

Ontwikkeling in de bestemming van vertrekkende werknemers

Figuur 4 (Bron: INAMI 2023 en eigenberekeningen)

Netto uitstroom

Het totale saldo van grensarbeid is een netto-uitstroom van 33.219 Belgische grensarbeiders. Dit totale saldo is stabiel sinds 2007, met twee tegengestelde trends: een sterke stijging van de netto-uitstroom naar Luxemburg (+47%) en een sterke daling van de uitstroom naar Nederland (-55%). We kunnen ons zorgen maken over het verlies aan belastinginkomsten als gevolg van belastingheffing in het werkland, maar dit moet in perspectief worden geplaatst. Ten eerste vertegenwoordigen deze stromen minder dan 1% van de totale werkgelegenheid in België. Ten tweede is dit grensoverschrijdend werk een waardevolle bron van werkgelegenheid voor 86.034 Belgen, die vaak in gebieden met weinig economische activiteit wonen en uitsluitend afhankelijk zijn van het socialezekerheidsstelsel van de plaats van tewerkstelling, voornamelijk Luxemburg. Daarnaast werken en betalen 52.815 niet-ingezeten grensarbeiders, voornamelijk Fransen, belastingen in België en zijn ze onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.[vi]


[i] In principe vallen grensarbeiders en hun werkgevers onder het socialezekerheidsstelsel van het land waar ze werken, op voorwaarde dat ze niet meer dan 25% van de tijd in hun woonland werken. Tijdens de periode van opsluiting werd telewerken een realiteit, waarbij 100% van de diensten vanuit de woonplaats werden geleverd.

[ii] Bron: INAMI

[iii] Bovendien bestaat er in Frankrijk niet zoiets als vakantiegeld, eindejaarspremies of 13e maandsalarissen.

[iv] Krachtens de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst zijn Belgische grensarbeiders vrijgesteld van gemeentebelasting, aangezien Luxemburg een forfaitair bedrag betaalt aan Belgische gemeenten op basis van het aantal grensarbeiders dat er woont.

[v] Bron:  Eurostat Average full time adjusted salary per employee 

[vi] Wat telewerken betreft, kunnen grensarbeiders vanaf 1 juli 2023 onder bepaalde voorwaarden maximaal 50% van hun arbeidstijd telewerken vanuit het land waar ze wonen, zonder dat er iets verandert aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar ze werken.