Itinera Invites

Bij Itinera Invites zijn de profielen van onze gasten niet van belang, wel de vragen die ze stellen en met ons willen delen. Daarbij staat het debat centraal. Soms is het formuleren van een scherpe vraag al een verdienste op zich. Hoe moeten we aankijken tegen bepaalde vraagstukken? Houden we de complexiteit ervan goed voor ogen of maken we het net te complex?  

De vorm is ondergeschikt aan de inhoud. Heb je een vraag of doe je onderzoek naar een urgent thema waarover je in gesprek wil gaan? Maak ons je vraag duidelijk in een korte post, video of een ander medium naar keuze en mail dat naar invites@itinera.team

Header-web-Itinera Invites

Aan welke knoppen moeten we draaien om het starre zorgsysteem in beweging te krijgen?

De vraag van Karel

Karel Volckaert ontvangt in deze Itinera Invites Jos de Blok van Buurtzorg (het Nederlandse Wit-Gele Kruis) die het Nederlandse zorglandschap heeft hertekend. We vragen hem wat de hefbomen zijn en aan welke knoppen we moeten draaien om bepaalde zaken in beweging te krijgen.

Hoe technologie inzetten om de democratie versterken?

De vraag van Wietse

In een vorige aflevering merkten we op dat digitalisering overal is, behalve in de productiviteitscijfers. Maar hoe zit het met technologie in onze democratie? Schandalen als Facebook - Cambridge Analytica toonden een schaduwkant, maar hoe ziet de keerzijde van die medaille er uit? Hoe kunnen we technologie inzetten om onze democratie te versterken? Gastheer Simon Ghiotto (Associate Itinera) spreekt erover met Wietse Van Ransbeeck (CEO CitizenLab) en Karel Volckaert (COO Itinera).

Bestaat er een eigen psychologische wetenschap?

De vraag van Ariane

Psychologie als autonome wetenschap bestaat nog niet (echt) in de zin van een wetenschap met een eigen, een geëigend object, een psychologisch object, het object 'psyche' dat kan geconceptualiseerd worden in het eigen veld. Het zou bij wijze van illustratie interessant zijn om de vraag 'wat is voor u psychologie' aan verschillende mensen te stellen. 

Lees hier het blogbericht van Ariane Bazan over wat psychologie is

How to promote a culture of entrepreneurship?

La question d'Emmanuelle

Hoe krijgen we NEET-jongeren aan de slag?

De vraag van Bart

Voor corona waren er 9,3% NEET-jongeren in België, jongeren tussen 15-24 jaar die geen school liepen, werkten, of opleidingen volgden. Hoe moet de overheid hiermee omgaan? Kunnen innovatieve financieringsmodellen een oplossing bieden? Is de verderzetting van de huidige subsidieregelingen de beste manier waarop de overheid tot activatie van laaggeschoolde NEET jongeren kan komen of moeten we die vervangen door social impact bonds?

Wat is het nut van digitalisering?

De vraag van Rogier

Computers zitten overal, behalve in de productiviteitscijfers. Het is een bekende stelling onder economen.

Volgens economisch filosoof Rogier De Langhe van Universiteit Gent en HoWest is de innovatie van digitalisering zodanig ingrijpend, dat de economie er nog niet volledig mee om kan. Het werkelijke potentieel van digitalisering ligt niet in het verbeteren wat er al is, maar voor een radicale vernieuwing met nieuwe markten, nieuwe producten, en nieuwe diensten . 

Lees hier het blogbericht van Rogier De Langhe over het nut van Digitalisering.

Hoe maken we preventie een prioriteit in het jeugd- en onderwijsbeleid?

De vraag van Sofie

De eerste 12 jaar in een mensenleven zijn cruciaal. Tijdens deze eerste periode leren we het meest. Deze jaren bepalen zo in zekere mate het latere levensgeluk en de verdere ontplooiing van ons, mensen. 

Nochtans merken we in de praktijk dat we in België – als we kijken naar ons jeugd- en onderwijsbeleid – vaak het minst investeren in deze levensfase.  

Waarom laten we dit toe? Waarom gaan we niet méér voorkomen in plaats van genezen? Wat kunnen we doen om bij beleidsmakers, het middenveld, de private sector, gewone burgers het besef te laten groeien dat preventie cruciaal is? Hoe maken we preventie aantrekkelijk? 

Lees hier de blog van Sofie

Welke rol spelen experten in de communicatie over energietransitie ?

De vraag van Leen

Experten nemen sinds twee jaar een meer prominente rol in in de media. Onbekende wetenschappers worden plots gebombardeerd tot vaste gasten in nieuwsuitzendingen en actualiteitsprogramma. Ook in de energiecrisis, de klimaatproblematiek en de energietransitie is hun advies belangrijk. Welke rol kunnen experten spelen en vooral, hoe communiceren ze naar het grote publiek? Gastheer Simon Ghiotto praat erover met Itinera fellow Johan Albrecht en Leen Peeters van Th!nk E

Een volgende pandemie, hoe bufferen we die?

De vraag van Thomas

De onderliggende kwetsbaarheden in ons gezondheidszorgsysteem zorgen er mee voor dat de pandemie ons bij elke golf hard blijft raken, ondanks de hoge vaccinatiegraad. De onvoorspelbare virusvarianten gooien uiteraard extra roet in het eten maar een systeem dat erg op efficiëntie en snelle turnover is gericht, geraakt snel in de problemen met een ziekte die relatief veel mensen lang in de ziekenhuizen houdt. Voeg daarbij de reeds bestaande druk op de eerste en tweede lijn (zie de opnamestops elke winter), het aanhoudende tekort aan zorgverstrekkers, de toenemende zorgvraag én de wetenschap dat al deze problemen gedurende de pandemie alleen maar uitvergroot zijn en je beseft dat de buffercapaciteit van ons gezondheidszorgsysteem al ver overschreden is. En dan laat ik de uitgestelde zorg nog buiten beschouwing.    

Een eenvoudige oplossing om het gezondheidszorgstelsel te vrijwaren bestaat uiteraard niet, al beschikken we stilaan over meer en meer middelen zoals de zeer goed werkzame vaccins. De langere termijn vergt echter ook belangrijke en vindingrijke hervormingen van het systeem zelf zodat we toekomstige golven kunnen bufferen, de uitgestelde zorg wegwerken en meer mensen kunnen aantrekken om de zorgvraag te blijven behappen.  

Ik stel me de volgende vragen: 

* Hoe kan de eerste en tweede lijn in ons gezondheidszorgsysteem versterkt worden om de komende jaren én met COVID én met de uitgestelde zorg én met de toenemende vraag naar zorg om te kunnen gaan? 

* Is er stilaan niet meer nood aan een klinische in plaats van een virologische benadering van COVID? 

* Moeten ethische vraagstukken rond zorgvraag en -aanbod niet dringend op tafel komen voor ze zich vanzelf opdringen? 

Dr. Thomas Gevaert is patholoog, onderzoeker aan KUL, covoorzitter van artsensyndicaat ASGB en voorzitter van de nationale syndicale artsenvereniging Kartel.

Plus de formation continue pour les enseignants débutants ?

La question de Caroline